Gå til indhold

Vilkår og Betingelser

1. BESTILLINGER OG LEVERING

Bestillinger kan afgives online på www.casagent.eu, på messer og i e-mails. Såfremt der ikke er indgået anden aftale, afgives alle ordrer til de på ordreafgivelsesdagen gældende priser og er omfattet af strejke, lockout og enhver anden omstændighed, som er uden for vores kontrol, jf. pkt. punkt 7.

Medmindre der er indgået skriftlig aftale, er det oplyste leveringstidspunkt efter CASAgent Europa ApS' valg. Skulle CASAgent Europa ApS vurdere, at den aftalte leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses for sandsynlig, vil køber om muligt modtage skriftlig meddelelse herom samt om forventet leveringstidspunkt. Såfremt CASAgent Europa ApS ikke er i stand til at levere det solgte i overensstemmelse med det aftalte leveringstidspunkt eller i henhold til en forlænget leveringstid som angivet i tidligere, er køber berettiget til at hæve købet. CASAgent Europa ApS' ansvar for ethvert tab, som køber måtte lide på grund af forsinkelse, påhviler ikke CASAgent Europa ApS.

 

VILKÅR OG BETINGELSER
Indledende minimumsordre for nye kunder:

Euro 1000/DKK 7500

Genbestillinger skal være på minimum 150 EUR/1000 kr.

 

BETALINGSBETINGELSER

15 dage fra modtagelse af faktura. Andre betalingsbetingelser kan være gældende.
Nye kunder: forudbetaling (proforma faktura)

 

ORDREBEKRÆFTELSER – TRIN ET OG TO

Trin et

Når du afgiver en ordre online eller på en messe, modtager du en midlertidig ordrebekræftelse med dit køb. Din ordre behandles nu, og inden for de næste hverdage håndterer vi din ordre og sender din ordrebekræftelse. I ferier vil der opstå nogle forsinkelser.

Trin to

Du modtager din "rigtige" ordrebekræftelse. Læs og tjek venligst ordrebekræftelsen omhyggeligt og informer os i tilfælde af fejl. Hvis vi ikke har hørt fra dig inden for 2 dage, betragter vi den vedhæftede ordre som bekræftet, og vi ser frem til at behandle din ordre. Bemærk venligst, at ordrebekræftelsen ikke er din faktura og derfor ikke skal betales. Når din ordre er klar vil du modtage en proformafaktura/faktura inklusive fragt til betaling. Alle detaljer om betalingen findes på din proformafaktura/faktura.

 

2. PRODUKTINFORMATION

Vi gør vores bedste for at være korrekte, men oplysninger online, i kataloger, prislister mv. vedrørende vægt, mål, farve og data er med forbehold for taste-/trykfejl og er kun bindende i det omfang, en skriftlig aftale særligt henviser til dem.

 

3. DESIGNÆNDRINGER

CASAgent Europa ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design, form mv uden forudgående varsel til køber, såfremt CASAgent Europa ApS finder det nødvendigt. Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt køber kan bevise, at en bestemt udformning, form mv har været en forudsætning for købet. Eventuelle ændringer, og en fortrydelse af købet derfor, berettiger ikke køber til erstatning.

 

4. FRAGT

CASAgent Europa ApS tilbyder at tage sig af fragten af ​​alle ordrer, medmindre andet er aftalt. Fragtpriser er altid underlagt bedst mulige priser hos vores udbyder.

 

5. RISIKOOVERFØRSEL

Alle varer sælges ab fabrik jf. pkt. incoterms, medmindre andet er aftalt. CASAgent Europa ApS skal give køber behørigt varsel ved fremsendelse af faktura for forsendelsen, så snart lasten forlader lageret i Danmark.

 

6. BETALING

CASAgent Europa ApS' betalingsbetingelser er som anført på proformafakturaen/fakturaen. Såfremt køber ikke betaler rettidigt, og forsinkelsen ikke er forårsaget af CASAgent Europa ApS, er CASAgent Europa ApS berettiget til at opkræve et kompensationsgebyr på EUR/DKK samt renter fra forfaldsdagen svarende til 2 % pr. Nationalbankens til enhver tid gældende diskontosats. Leveringen forbliver CASAgent Europa ApS' ejendom, indtil fuld betaling er sket. Vi forbeholder os retten til at videresende rettigheder til Inkasso, hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes.

 

7. ANSVARSFRITAGELSE - FORCE MAJEURE

Følgende forhold medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse, og virker hæmmende for aftalens opfyldelse. Industrielle og religiøse tvister, strejker, lockouter og enhver anden omstændighed uden for parternes kontrol, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af lignende omfang, sabotagehandlinger, rekvisitioner, embargoer, valutakontrol, optøjer og tumult. , manglende transportmidler, almindelig knaphed på varer, restriktioner på brændstoffer og mangelfulde leverancer fra underleverandører eller forsinkelse af sådanne leverancer forårsaget af nogen af ​​de i dette punkt nævnte omstændigheder. Den part, der ønsker at påberåbe sig nogen af ​​de nævnte forhold, skal uden unødig forsinkelse underrette den anden part skriftligt om arrangementets start og afslutning. Begge parter er berettiget til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, når opfyldelse af aftalen inden for rimelig tid vil være umulig på grund af nogen af ​​de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

7. B ANDRE FORHOLD

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til vilkårene, hvis forsinkelsen eller manglende overholdelse skyldes Force Majeure-begivenheder uden for vores rimelige kontrol. Force Majeure-begivenheder skal betyde, men er ikke begrænset til, statslige restriktioner, krige, krigslignende handlinger, civile uroligheder, optøjer, opstand, revolutioner, strejker, epidemier eller pandemier anerkendt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), herunder forsinkelser som følge af fra eventuelle kommende eller forværrede udbrud af COVID 19 og variationer heraf, brande og oversvømmelser, storme, jordskælv og andre Guds handlinger.

 

 

8. BILAG AF TVISTER

Tvister i forbindelse med aftalen og bestemmelserne heri afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

 

9. DEN FØRSTE ORDRE HOS CASAGENT EUROPA APS

Som ny kunde hos CASAgent Europa ApS skal den første ordre være minimum EUR 1000. Som standard skal alle ordrer betales forud. Kunden vil derfor modtage en proformafaktura, der indeholder alle nødvendige oplysninger. Proformafakturaen skal betales max. 7 dage fra udstedelsesdatoen.

 

10. BANKOVERFØRSEL

Rettidig betaling af varer fra CASAgent Europa ApS skal ske inden for den dato, der er angivet på faktura.

 

Husk at oplyse dit kundenavn, ordre og fakturanr.

Betalings- og bankoplysninger for konto i DKK:

Nykredit

Reg nr 5474 

Konto nr 0001640174

 

Betalings- og bankoplysninger for konto i EURO:

Nykredit

Til betaling i EURO

Reg nr 8117
Konto nr 0009681927

IBAN: DK6181170009681927 SWIFT: NYKBDKKK

 

11. LEVERING, NÅR DU HAR EN FORSIGTIG SALDO

CASAgent Europa ApS tager imod bestillinger fra kunder, der har forfalden saldo. CASAgent Europa ApS kan dog ikke levere varer, før restbeløbet er fuldt indbetalt.

 

12. VIDERESALG AF CASAGENT EUROPA APS' VARER

Salg af CASAgent Europa ApS' varer er kun tilladt til slutforbrugere. Koncerninternt salg og salg til andre virksomheder er ikke tilladt uden CASAgent Europa ApS's tilladelse.

 

13. KLAGER

Reklamation til CASAgent Europa ApS skal ske straks og senest inden for 5 dage fra fakturadato. Reklamationer skal fremsendes til casagent@casagent.dk

 

14. DEFEKTIGE VARER

Ved modtagelse af varer fra CASAgent Europa ApS skal man være særlig opmærksom på, at kasser og paller tjekker om de ser beskadigede ud på yderpakken. Bemærk venligst, at indholdet kan være defekt og er blevet beskadiget under transporten, uden at der kan ses tegn på det på yderpakken ved modtagelsen. Pak straks ud og tjek dine varer grundigt.

CASAgent Europa ApS skal straks underrettes ved eventuelle skader – skriv venligst en mail til casagent@casagent.dk – indeholdende en beskrivelse af skaden og fakturanummer samt vedhæftet billede af de beskadigede varer. Skader skal anmeldes til CASAgent Europa ApS inden for 2 dage fra modtagelsen.

 

15. OPHAVSRET OG EJERSKAB AF RETTIGHEDER

Billeder kan findes til gratis downloads online ( www.casagent.eu ) og kan bruges af vores kunder og pressen. På Instagram/Facebook og andre sociale medier kan billederne bruges ved at tagge #casagent og ved at nævne CASAgents ejerskab af billedet.

Logo, tekster og andet materiale på www.casagent.eu må kun anvendes i andre sammenhænge med tilladelse fra CASAgent Europa ApS.